วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2556

นิสัย 7 ประการสู่ความสำเร็จ The 7 Habits of Highly Effective People

หนังสือ นิสัย ๗ ประการสู่ความสำเร็จ (The 7 Habits of Highly Effective People)  ประพันธ์โดย Steven Covey เป็นหนังสือที ่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื ่อง และถูกจำหน่าย ไปแล้วกว่า  ๑๕  ล้านเล่ม  ผู้ประพันธ์ได้กล่าวถึงอุปนิสัย ๗  ประการในการดำเนินชีวิต เพื่อไปสู่ความสำเร็จและวิธีการยกระดับคุณภาพจิตใจ

++++รวม  ภาพระบายสี free coloring pages++++


อุปนิสัยที่ 1 : นิสัยการสร้างสรรค์ และรู้จักเลือก (Be Proactive) 
การสร้างสรรค์และรู้จักเลือก  คือ การมีสติตามตัวอยู่ตลอดเวลา รู้ตัวว่าขณะนี้ตนเองกำลังทำอะไรอยู่และผลที่เกิดจากการกระทำนี้คืออะไร รู้ว่าขณะนี้ตัวเรากำลังอยู่ในสถานการณ์แบบใด สถานการณ์ปกติ หรือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น  โดยสิ่งต่าง  ๆ  รอบตัวเรานั้น  มีผลอะไรต่อตัวเราบ้าง และเรามีการตอบสนองต่อสิ่งที่กำลังเผชิญอย่างไร ตอบสนองด้วยกิริยาใดด้วยอารมณ์แบบไหน

ปกติแล้วมนุษย์มีอารมณ์หลักอยู่สามอารมณ์คือ สุข ทุกข์ และเฉย ๆ หากเรารู้เท่าทันอารมณ์เราจึงจะรู้จัก
ตนเองอย่างถ่องแท้ เมื่อรู้แล้วเมื่อเห็นแล้วจึงจะเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องได้

อุปนิสัยที่ 2  :  สร้างเป้าหมายในชีวิตเป็นภาพจารึกไว้ในจิตใจ (Begin with  the  End  in Mind)
เป็นการเริ่มต้นทุกอย่างด้วยภาพหรือเป้าหมายที่เราคิดว่าจะทำให้เกิดความสำเร็จก่อนที่จะลงไปในรายละเอียด การมีเป้าหมายที่ชัดเจน ในชีวิตเป็นการแสดงความต้องการว่าอยากมีชีวิตแบบใด  เมื่อมีเป้าหมาย เราจะรู้ว่าขณะนี้ควรทำสิ่งใด  กำลังยืนอยู่ตรงจุดไหน  จะต้องไปอีกไกลเท่าไร  และไปด้วยวิธีใดบ้างจึงจะบรรลุเป้าหมาย  จะทำให้การใช้ชีวิตในแต่ละวันมีคุณค่าและไม่น่าเบื่อ เป้าหมายจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมต่าง ๆ ของเรา

อุปนิสัยที่ 3 : ทำสิ่งที่ต้องทำก่อน  (Put First Things First)
การกระทำสิ่งต่าง  ๆ  จะต้องเลือกทำ ในสิ่งที่สอดคล้องและสนับสนุนการนำเราไปสู่เป้าหมายก่อนเป็นอันดับแรก  และทำอย่างต่อเนื่อง ไม่ควรรอให้สิ่งนั้นกลายเป็นสิ่งเร่งด่วน  และต้องมีการประเมินตนเองอยู่ตลอดเวลาว่าขณะนี้เรากำลังอยู่ตรงจุดไหน  อีกไกลเท่าไร และเรามาถูกทางหรือไม่  มีเส้นทางใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้เราไปถึงเป้าหมาย ได้เร็วขึ้นหรือเปล่า หรือเรากำลังเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไร้สาระ ในการประเมิน
แต่ละครั้งจะต้องอยู่บนพื้นฐานของ ความเป็นจริง  จะต้องซื่อสัตย์  ใช้สติ และไม่เข้าข้างตัวเอง  นอกจากนั้น  ควรเลือกทำสิ่งที่ไม่เร่งด่วนแต่สำคัญในชีวิตก่อน  คนส่วนใหญ่มักเลือก ทำในสิ่งที่เร่งด่วนก่อนเสมอ โดยลืมนึกไปว่าสิ่งเหล่านั้นสอดคล้องกับเป้าหมายในชีวิตของเราหรือไม่

อุปนิสัยที่ 4  : การรู้จักแบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นด้วย (Think Win/Win)
เนื่องจากการดำรงชีวิตในสังคม คือการดำรงความสัมพันธ์กับ ผู้อื่น  อุปนิสัยนี้จึงเป็นการมีมุมมองและแนวคิดในอันที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น   โดยทุกฝ่ายควรจะได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน การไม่คิดถึงตัวเอง แต่เพียงฝ่ายเดียวหรือเอาความคิดของตนเองเป็นที่ตั้ง  นั่นคือการรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และควรหลีกเลี่ยง การกระทำที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน สิ่งเหล่านี้รู้ได้โดยการมองย้อนเข้าหาตัวเองว่าหากเป็นเราเจอแบบนี้จะรู้สึกอย่างไร  และนอกจากการเข้าใจผู้อื่นแล้ว  ต้องกระทำตนให้ปากกับใจตรงกัน  รู้จักรักษาำพูด มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่มั่นคง สงบนิ่ง ใจกว้างและมองโลกในแง่ดี

อุปนิสัยที่ 5  : การพยายามเข้าใจผู้อื่นมากกว่าให้ผู้อื่นมาเข้าใจเรา  (Seek  First  to Understand,  Then to  Be Understood)
ปกติแล้วคนส่วนใหญ่มักชอบพูดให้ผู้อื่นฟัง มากกว่าฟังที่คนอื่นพูด  ดังนั้น เมื่อไม่มีใครยอมฟังใคร ปัญหา
จึงเกิดขึ้น  การฟังอย่างตั้งใจและพยายามที่จะเข้าใจผู้อื่นแทนที่จะให้ผู้อื่นมาเข้าใจเรา  อีกฝ่ายจะรับรู้ถึงความรู้สึกเห็นอกเห็นใจจากเรา และเกิดความผ่อนคลายลงในระดับหนึ่งและจะยอมรับฟังความคิดเห็นจากเราด้วยในที่สุด  การเป็นผู้ฟังที่ดีและพยายามที ่จะเข้าใจอีกฝ่าย จะทำให้มองเห็นประเด็นของปัญหาได้อย่างชัดเจนและสามารถแก้ไขได้อย่างตรงจุด

อุปนิสัยที่ 6  :  การผนึกกำลัง และประสานแนวความคิดกัน (Synergize)
การผนึกกำลังและประสานแนวความคิดกันให้เกิดขึ้นภายในองค์กร เป็นหน้าที ่ของผู้บริหาร นั่นคือการดึงเอาศักยภาพของสมาชิกในองค์กรแต่ละคนมาผสมผสานกันอย่างลงตัว และสามารถเปลี่ยนความขัดแย้งให้กลายเป็นสิ ่งที ่สร้างสรรค์ได้ ในฐานะผู้บริหารต้องมองปัญหาและความขัดแย้งให้เป็นเรื่องปกติ  ควร คิดว่าจะทำอย่างไรจึงจะสามารถ เปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้กลายเป็นผลงานได้  นอกจากนั้น  การบริหารสมาชิกขององค์กรจำนวนมาก  ๆ  จะใช้วิธีเดียวกันหมดไม่ได้เพราะแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกัน  ในฐานะผู้บังคับบัญชาจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการอยู่ตลอดเวลา  ซึ่งจะรู้ได้ว่าสมาชิกองค์กรคนไหนต้องใช้วิธีใด

อุปนิสัยที่ 7  :  การฝึกฝนและเพิ่มพลังชีวิต  (Sharpen  the Saw)
เป็นการหาเวลาและวิธีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิต ทั้งร่างกายและจิตใจ  รวมทั้งการเพิ่มพลังเพื่อพร้อมที่จะต่อสู้กับชีวิตต่อไป มีวิธีการดังนี้คือ
-  ออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
-  สร้างมโนภาพอยู่ตลอดเวลา และอ่านหนังสือเพื่อเพิ่มพูนความรู้
-  มีความเมตตาและเห็นอก เห็นใจผู้อื่น
-  เข้าใจและรู้จักตนเอง อย่างถ่องแท้และสร้างความสงบภายใน

วิธีการดังกล่าวจึงเป็นการสร้างความพร้อมของตนเองโดยกระทำ ทั้งการสร้างความพร้อมของร่างกายจิตใจ ความรู้สึก และทักษะ คือกระทำทั้งภายในและภายนอกนั่นเอง

จากนิสัยแห่งความสำเร็จ ทั ้ง ๗ ประการ ที ่กล่าวข้างต้น สามารถสรุปเป็นใจความสั้น ๆ ได้ว่า Steven Covey  ให้ความสำคัญในเรื่องการ ฝึกตน การเปิดใจ การมีมนุษยสัมพันธ์ โดยใช้จินตนาการการมีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์  การมีหลักคุณธรรม ในการดำรงชีวิต และการสร้างแผนที่ชีวิตที่ดีนั่นเอง

บทความที่เกี่ยวข้อง.....................................................................
*******************************************************
รวมภาพระบายสีสำหรับเด็ก Free Coloring Pages for Kid
รวมภาพระบายสี free coloring pages
ภาพระบายสี A-Z รวม 27 ภาพ
ภาพระบายสีรูปสัตว์ Animal รวม 43 ภาพ
ภาพระบายสีรูปการ์ตูน Cartoon รวม 30 ภาพ
ภาพระบายสี BEN 10 รวม 15 ภาพ
 ภาพระบายสี Hello Kitty รวม 21 ภาพ
ภาพระบายสี Barney รวม 16 ภาพ
ภาพระบายสี barbie รวม 18 ภาพ
ภาพระบายสี Winnie the Pooh (9)
ภาพระบายสี Angry Birds
ภาพระบายสี ผัก ผลไม้
ภาพระบายสี Thomas & Friends 
ภาพระบายสี Toy Story
ภาพระบายสี Sesame Street, Elmo, Big bird
ภาพระบายสี 101 Dalmatians
ภาพระบายสี มิกกี้เมาส์ Mickey Mouse
ภาพระบายสีโปเกมอน Pokemon
ภาพระบายสีอุลตร้าแมน
ภาพระบายสีสไปเดอร์แมน
ภาพระบายสีนีโม
ภาพระบายสี Dora the Explorer 
ภาพระบายสี วันคริสต์มาส ซานตาครอส
ภาพระบายสีวันฮาโลวีน Halloween coloring pages


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น