วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ประวัติวันมาฆบูชา, ประวัติวันมาฆบูชาภาษาอังกฤษ ภาพประกอบ ภาพระบายสี

วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 "มาฆบูชา" ย่อมาจาก "มาฆปูรณมีบูชา" หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะตามปฏิทินของอินเดีย หรือเดือน 3 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย (ตกช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม) ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน (ปีอธิกมาส) ก็เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 3 หลัง (วันเพ็ญเดือน 4)
วันมาฆบูชา  ได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น เมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา  คือ 
1.  พระภิกษุ 1,250 รูป ได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย
2.  พระภิกษุทั้งหมดนั้นเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง
3.  พระภิกษุทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6
4.  เป็นวันที่ตรงกับวันเพ็ญ เดือนมาฆะ
ดังนั้น จึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4
ปัจจุบัน วันมาฆบูชาได้รับการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการในประเทศไทย โดยพุทธศาสนิกชนทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ พระสงฆ์และประชาชนประกอบพิธีต่าง ๆ เช่น การตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนา การเวียนเทียน เป็นต้น เพื่อบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญดังกล่าวที่ถือได้ว่า เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งกล่าวถึงหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การบำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตของตนให้ผ่องใส เพื่อเป็นหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทั้งมวล


Magha Puja Day is one of the most important Buddhist celebrations which falls on the full moon day of the third lunar month (about last week of February or early of March).This day marks the great four events that took place during Lord Buddha's lifetime, namely;
  1. 1250 Buddhist monks from different places came to pay homage to Lord Buddha at Valuwan Vihara in Rajgaha, the capital of Magaha State, each of his own initiative and without prior notification or appointment.
  2. All of them were the enlightened monks (or Arahantas)
  3. All of them had been individually ordained by Lord Buddha himself (Ehi Bhikkhu)
  4. They assembled on the full moon day of the third lunar month.


On the evening of that day, Lord Buddha gave the assembly a discourse "Ovadha Patimokha" laying down the principles of His Teachings summarised into three acts, i.e. to do good, to abstain from bad action and to purify the mind.


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : วิกิพีเดีย, www.recovery.ac.th

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559

คำศัพท์อาชีพภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษแบบเข้าใจง่าย สำหรับเด็ก Occupations and Definition for Kids

Actor    : He acts in a movie studio.
Barber   : He cuts hair in a barber's.
Cashier  : She calculates customers bills
           in a supermarket.
Doctor   : He diagnoses and treats sick                  people in a hospital.
Vet      : He helps sick animals in a vet's.
Secretary: She types documents in an office.
Florist  : She arranges flowers in
           a florist's.
Policeman: He arrests criminals and works in            a police station.
Barber   : He cuts hair in a barber's.
Actor    : He acts in a movie studio.
Mechanic : He repairs cars or motorcycles
           in a garage.
Chef     : He cooks food in a restaurant.
Dentist  : He treats teeth and gums diseases            in a dental clinic.
Pilot    : He flies aeroplanes to and from              airports.
Farmer   : He grows crops and keeps animals              on a farm.
Nurse    : She takes care of patients
           in a hospital.
Air hostess : She serves food to passengers                 on an aeroplane.
Teacher  : She teaches students in a school.
Fireman  : He puts out fires and works
           in a fire station.
Engineer : He builds and repairs machines
           in a factory.
Postman  : He delivers letters and works
           in a post office.
Waiter   : He serves food and drinks
           in a restaurant.


วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

คำอวยพรวันแม่ ภาษาจีน

1.妈妈,感谢您多年的艰辛哺育,使我长大,使我成才!
      māma, gănxiè nín duō nián de jiānxīn bŭyù, shĭ wŏ zhăng dà,shĭ wŏ chéng cái!
      มาหม่ะ กั่นเซี่ยะ หนิน ตัว เหนียน เตอ เจียนซิน ปู่ อวี้,สือ หวอ จ่าง ต้า, สือ หว่อ เฉิงฉาย
      คุณแม่ครับ/ค่ะ  หนู/ผมขอขอบคุณที่แม่เลี้ยงดูฟูมฟักมาด้วยความยากลำบากมานานหลายปี ทำให้หนู/ผมเติบโต ทำให้หนู/ผมเป็นคนที่มีความ             สามารถครับ/ค่ะ     
 2.妈妈,很久了,一直想对您说:“我爱您!”,您听见了吗?
       māma, hĕn jiŭ le, yì zhí xiăng duì nín shuō: “wŏ ài nín!”, nín tīng jiàn le ma?
       มาหม่ะ, เหิน จิ่ว เลอ,อี้ จื๋อ เสี่ยง ตุ้ย หนิน ซัว “หว่อ อ้าย หนิน” หนิน ทิง เจี้ยน เลอ มา
       แม่ครับ/ค่ะ นานมากแล้ว อยากจะพูดกับแม่มาโดยตลอด “ หนู/ผมรักแม่” แม่ได้ยินหรือยังครับ/ค่ะ 
3.  在今天这属于您的日子里,恭祝您平安如愿。
       zài jīntiān zhè shŭ yú nín de rì zi lĭ, gōng zhù nín píng ān rú yuàn.
       จ้าย จินเทียน เจ้อ สู่ อวี๋ หนิน เตอ ยื้อ จึ หลี่, กง จู้ หนิน ผิง อัน หยู เอวี้ยน
       ในวันนี้เป็นวันของแม่ ขอให้แม่ราบรื่นสมปรารถนานะครับ/ค่ะ 
4.妈妈,祝您健康长寿!
        māma, zhù nín jiàn kāng chángshòu!
        มาหม่ะ, จู้ หนิน เจี้ยน คัง ฉาง โซ่ว
       แม่ครับ/ค่ะ  ขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืน
 5.  妈妈,谢谢您,是您给了我生命。
       māma, xièxie nín, shì nín gĕi le wŏ shēng mìng.
       มาหม่ะ, เซี่ยะ เซี่ยะ หนิน, ซื่อหนิน เก่ย เลอ หว่อ เซิงมิ่ง