วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับครอบครัว Family finger puppet / Family Tree / Family vocabulary worksheet
Click เลือกหัวข้อที่สนใจMy family tree pattern


แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับครอบครัว Family finger puppet

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับครอบครัว Family vocabulary worksheetวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประวัติวันเข้าพรรษา, ประวัติวันเข้าพรรษาภาษาอังกฤษ ภาพประกอบ ภาพระบายสีClick >>>ภาพประกอบ/ภาพระบายสีเกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา

Click >>>ประวัติวันอาสาฬหบูชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

Click >>>ประวัติวันวิสาขบูชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

Click >>>ประวัติวันมาฆบูชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา 3 เดือนตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือภาษาปากว่า จำพรรษา ("พรรษา" แปลว่า ฤดูฝน, "จำ" แปลว่า พักอยู่) พิธีเข้าพรรษานี้ถือเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์โดยตรง ละเว้นไม่ได้ทุกกรณี การเข้าพรรษาตามปกติเริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี (หรือเดือน 8 หลัง ถ้ามีเดือน 8 สองหน) และสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือวันออกพรรษา

ประวัติวันอาสาฬหบูชา, ประวัติวันอาสาฬหบูชาภาษาอังกฤษ ภาพประกอบ ภาพระบายสี

Click >>>ภาพประกอบ/ภาพระบายสีเกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา

Click >>>ประวัติวันวิสาขบูชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

Click >>>ประวัติวันมาฆบูชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

Click >>>ประวัติวันเข้าพรรษาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธนิกายเถรวาทและวันหยุดราชการในประเทศไทย คำว่า อาสาฬหบูชา ย่อมาจาก "อาสาฬหปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ" อันเป็นเดือนที่สี่ตามปฏิทินของประเทศอินเดีย ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนกรกฎาคมหรือเดือนสิงหาคม แต่ถ้าในปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็ให้เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 8 หลังแทน
วันอาสาฬหบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 คือวันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นกาสี อันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์