วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555

เลี้ยงลูกให้เป็นคนดี


ความสำคัญของการอบรมเลี้ยงดูลูก
คนเรามักจะเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า เด็กเปรียบเสมือนผ้าขาว จะย้อมสีอะไรลงไปก็ติดง่ายทั้งนั้น
คำเปรียบเทียบดังกล่าว ชี้
 ให้เห็นว่า การอบรมสั่งสอนคนในวัยเด็กย่อมเกิดผลดีกว่าทำ
เมื่อเด็กโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วในทำนองเดียวกัน ถ้าแต่ละครอบครัวได้อบรมเลี้ยงดูลูก
ตั้งแต่อายุยังน้อย ก็จะทำให้ลูกเติบโตขึ้นพร้อมกับรู้ว่าอะไรดี อะไรไม่ดีหรืออะไรควรทำ
และไม่ควรทำ

เลี้ยงลูกให้ฉลาด


วิธีสร้างเสริมความฉลาด
วิธีที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความฉลาด วิธีการจริง ๆ นั้นจะมีมากมายหลากหลายในรายละเอียด มีทฤษฎีหลายทฤษฎี แต่พอจะสรุปหลัก ๆ ในการสร้างเสริมความฉลาดที่ค่อนข้างจะเห็นพ้องต้องกันมาเสนอในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้