วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถม แยกเป็นเรื่องต่าง ๆ

++++รวม  ภาพระบายสี free coloring pages++++

 -ตัวอย่างใบงาน

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ใบงานเป็นไฟล์ภาพ Click ที่หัวข้อที่สนใจ
This / That / These / Those
Color
I want / Do you want?
I like
Morning / Afternoon / Evening / Night
I can / Animal can.. / Can you ?
What do you have to do?
How much are thay?
What are you going to do?
My Chores
Lot of Fish in the Sea
Many Kinds of Birds
Time of Day
What do you usually do?
Why / Because
What did you do yesterday?
Fall / Spring / Summer / Winter
Preposition : In / On  / Under / Next to / behind / In front of
Animals with Stripes and Spots

สำหรับท่านที่ต้องการ Download แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถม แยกเป็นเรื่องต่าง ๆ กว่า 40 เรื่อง แตกไฟล์แล้วได้ไฟล์เป็น Document สำหรับพิมพ์ได้เลยค่ะ   
Download
http://www.ziddu.com/download/13669959/engpratom.rar.html